पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको आइ टि सामाग्री खरिद सम्बन्धि सूचना